Fagrådet til VaxVeritas er en gruppe med eksperter og helsepersonell som har sagt seg villige til å være rådgivere for VaxVeritas ved behov, samt å gi sin støtte til spørreundersøkelsen om langvarige bivirkninger etter koronavaksiner. Medlemmer av fagrådet er ikke en del av styret, og er ikke avsvarlige for VaxVeritas.

VaxVeritas er svært takknemlige for at de har sagt seg villige til å stå frem med navn i fagrådet. Personene i fagrådet utgjør en uvurderlig støtte i arbeidet med at vaksineskadde blir hørt og kan få hjelp . TAKK!

Ludwig Aigner, lege

Har medisinsk embetseksamen fra universitetet i Würzburg (Tyskland) fra 1983. Ett års sykehustjeneste ved anestesiavdeling Haukeland sykehus og turnustjeneste ved Olsvik legesenter med norsk autorisasjon som lege i 1986. Arbeid i Bergen kommune deretter. Ble spesialist i allmennmedisin i 1995. Egen fastlegepraksis fra 1997 til 2017 ved Slettebakken legesenter i Bergen.


Om å ta del i fagrådet til VaxVeritas:
Han er opptatt av klinisk allmennmedisin og vitenskapen bak faget. Ble med i fagrådet grunnet medisinsk-faglige og forskningsetiske betenkninger vedrørende mRNA-midler mot covid-19


Jørgen Heier, advokat

Advokat Jørgen Heier har 20 års erfaring som advokat. Han bor og arbeider på Hamar. Han bistår privatpersoner, små- og mellomstore bedrifter, samt en rekke kommuner innen både privat- og offentligrettslige emner, herunder prosedyre for domstolene. Han er videre "managing partner" i et advokatfirma som er lokalt forankret, men som allikevel har en betydelig portefølje knyttet til erstatnings- og pasientskadesaker over hele landet.

Om å ta del i fagrådet i VaxVeritas:
Jeg takket ja til å være en del av fagrådet til VaxVeritas fordi jeg oppfattet dette som et seriøst og viktig initiativ. Alle former for medisinsk behandling, herunder vaksinering, har dessverre potensielle bivirkninger. De siste årene har storsamfunnet gjennomført en nasjonal dugnad, ved at befolkningen har gitt massiv oppslutning om distribusjon og opptak av vaksiner, som ble utviklet og distribuert raskere enn hva vi har vært vant med fra tidligere. Det er viktig for den gjensidige tilliten mellom myndighetene og befolkningen, at de som har fått uønskede bivirkninger etter slik dugnadsinnsats, ikke marginaliseres og glemmes. Jeg kan derfor stille meg bak VaxVeritas’ ønske om å utgjøre en stemme på vegne av de som opplever å ha endt opp med å ofre egen helse som del av dugnaden, slik at disse blir sett, hørt og ivaretatt av storsamfunnet som takk for sitt bidrag.

Torkel Snellingen, dr. med.

Tidligere førsteamanuensis, Institutt for klinisk
medisin, Universitetet i Tromsø, og medlem av Internasjonalt rådgivende panel for Cochrane-samarbeid. Medisinsk doktorgrad med 30 års erfaring med bygging og gjennomføring av internasjonale og regionale kliniske studier innen forebyggelse og behandling av blindhet, helsesystemer og kinesisk medisinske behandlingsmetoder. I den forbindelse medstifter av Sør-Sør samarbeidsprogrammet i Asia, et nettverk for kompetansebygging for forskning knyttet til helsetjenester, med finansiering fra Norsk senter for utviklings-samarbeid (Norec). Over 20 års erfaring med undervisning rundt medisinske effektanalyser og bevisføring av medisinske intervensjoner.  Styremedlem i NLHF, Norske leger og helsearbeideres fellesforbund

Om å ta del i fagrådet i VaxVeritas:
Arbeidet til VaxVeritas er et viktig bidrag til å belyse de helt uakseptable skader og dødsfall forårsaket av Covid-19 vaksinene, som ble kjent kort etter at massevaksineringsprogrammet ble igangsatt, med eksperimentelle «vaksine»- produkter.  Disse var hastegodkjent etter kun en måned observasjon i de såkalte "Fase 3-studier". Effektivitetsmålene var ikke knyttet til alvorlig sykdom eller til reduksjon av risiko for videre smitte. Vi ser nå resultatet av dette eksperimentet, med økt overdødelighet, spesielt i de yngre aldersgrupper, noe som aldri har vært observert før igangsetting av massevaksineringen. Disse nå kjente bivirkninger, er det viktig å få et bredere bilde av, utenom det som registreres hos legemiddelverket.

Eivind H. Vinjevoll, lege

Eivind H. Vinjevoll er overlege og spesialist i anestesiologi. Foredragsholder. Klinisk rådgiver og medforfatter på en rekke studier og behandlingsprotokoller gjennom sitt engasjement i USA-baserte FLCCC.

Om å ta del i fagrådet i VaxVeritas:
Koronavaksinene er et nødgodkjent legemiddel som ble massedistribuert, selv om tilgjengelige data var tydelige på at sykdommen som skulle forebygges, hadde et mildt forløp for de aller fleste. Vaksinene har aldri hatt noen dokumentert effekt mot smitte, likevel ble de solgt inn som et tiltak alle burde slutte opp om for å beskytte andre enn seg selv. Det er utvilsomt alvorlige bivirkninger heftet ved disse vaksinene, og de stakkars individene som er påført skade burde anerkjennes og hjelpes. Jeg takket ja til å bli med i fagrådet i VaxVeritas for om mulig å gi denne pasientgruppen en faglig støtte og en stemme inn mot helsemyndigheter, som i mye større grad burde se sitt ansvar i denne skandalen.


Geir Strandenes, lege

Overlege i anestesiologi. Co-chair for THOR NETWORK (rdcr.org)

Om å ta del i fagrådet i VaxVeritas:
Koronavaksinen ble nødgodkjent på tross av manglende vitenskapelig grunnlag hva angår sikkerhet og effekt. Informert samtykke til den som "valgte" å ta vaksinen var i stor grad fraværende. Naturlig immunitet ble totalt oversett som effektiv beskyttelse. Vaksinen har utvilsomt alvorlige bivirkninger og de som er påført skade, må anerkjennes og hjelpes. Jeg takket ja til å bli med i VaxVeritas for å gi denne pasientgruppen den faglige støtten de fortjener.

Kjetil Elvevold, dr. scient

Elvevold har doktorgrad innen leverfysiologi fra Universitetet i Tromsø. Doktoravhandlingen ble kåret til Norges beste innen «Eksperimentell Patologi» for perioden 2004-2008. I fire år forsket han for biotekfirmaet Biotec Pharmacon. Jobben bestod i å studere mekanismene for aktivering av det medfødte immunforsvaret hos mennesker. Han var medstifter av D’Liver AS som utførte forskningsoppdrag for legeiddelindustrien og gjorde tester med lipide nanopartikler med mRNA fra Moderna tilbake i 2015.

Om å ta del i fagrådet i VaxVeritas:
Det var veldig enkelt å si ja til æren av å få lov til å være med i fagrådet. Våre myndigheter har brukt befolkningen som "forsøksdyr». Hele sannheten om den såkalte pandemien, etterfulgt av de eksperimentelle gen-injeksjonene, må komme på bordet. VaxVeritas er i så måte en veldig god bidragsyter til det.


Jarle Aarstad, dr.oecon

Jarle Aarstad er utdannet siviløkonom, dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Fra 2005 har han vært ansatt som førsteamanuensis og senere professor ved Høgskulen i Bergen, nå Høgskulen på Vestlandet. Aarstads fagområder er innovasjon, entreprenørskap, strategi og metode. Han har lang og bred forskningserfaring og har publisert i ledende internasjonale tidsskrifter. Aarstad benytter primært kvantitativ metode i forskningen.


Om å ta del i fagrådet i VaxVeritas:
Motivet for å være med i VaxVeritas’ fagråd er for å bruke kompetansen til å bistå med uavhengige faglige vurderinger av vaksiners hensiktsmessige og eventuelle uhensiktsmessige virkninger.