Killer booster? En oppdatering om sammenhengen mellom COVID-19 vaksinasjon og dødelighet

Professor Jarle Aarstad

--

Takk til Jarle Aarstad for å ha laget en eget forkortet versjon til VaxVeritas.no. Den er en oppdatering av hans studie fra februar 2022 som fikk internasjonal oppmerksomhet, og ble bl.a. omtalt svært positivt på den populære Youtube-kanalen til Dr. John Campbell   

 --

Norsk kortversjon oversatt fra engelsk preprint, som inneholder referanser og detaljert informasjon om data og analyser https://www.preprints.org/manuscript/202308.1433/v2  


Ingress: Europeiske data viser at covid-19 fullvaksinasjon medførte redusert totaldødelighet mellom januar og mars 2022, men de 14 følgende måneder medførte boostervaksinasjon økt totaldødelighet.   


    Det er 31 land i studien, EUs medlemsstater pluss Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Analyser er på nasjonalt nivå og vektet for befolkningsstørrelse. Graf A i Figur 1 viser at fullvaksinasjon i prosent ved utgangen av 2021 reduserte totaldødeligheten mellom januar og mars 2022. Motsvarende viser Graf B at boostervaksinasjon i prosent ved utgangen av 2021 økte totaldødeligheten mellom april 2022 og mai 2023. Funnene indikerer at fullvaksinasjon de første månedene beskyttet mot dødelighet, men deretter medførte boostervaksinasjon kontinuerlig høyere dødelighet. Funnene var også robuste etter å ha tatt høyde for alternative forklaringer. Graf C og D viser hvordan dødeligheten varierte for hver måned som følge av vaksinasjon. 

Figur 1. 

Graf A viser variasjon i overdødelighet (excess mortality) i prosent mellom januar og mars 2022 som følge av fullvaksinasjon i prosent ved utgangen av 2021. Graf B viser variasjon i overdødelighet i prosent mellom april 2022 og mai 2023 som følge av boostervaksinasjon i prosent ved utgangen av 2021. Graf C og D viser månedlige variasjon i overdødelighet. Minimum-, vektet gjennomsnitt og maksimumsverdier er rapportert med 95% konfidensintervaller (usikkerhetsintervaller).


  Den blå linjen i Figur 2 viser overdødelighet mellom januar 2022 og mai 2023, unntatt februar 2023 hvor det var svak underdødelighet. Den røde linjen viser sammenhengen mellom fullvaksinasjon ved utgangen av 2021 og dødelighet følgende måneder. Den grønne linjen viser tilsvarende sammenhengen mellom boostervaksinasjon ved utgangen av 2021 og dødelighet følgende måneder. I tråd med forrige figur har vaksinasjon negativ sammenheng med dødelighet mellom januar og mars 2022 (siden den røde og grønne linjen ligger under null), dvs. vaksinasjon har redusert dødelighet, men positiv sammenheng fra april 2022 (siden den røde og grønne linjen ligger over null), dvs. vaksinasjon har økt dødelighet. Den røde og grønne linjen indikerer at boostervaksinasjon over tid har en sterkere effekt på dødelighet enn fullvaksinasjon.


Figur 2

Den blå linjen viser månedlig overdødelighet (excess mortality) mellom januar 2022 og mai 2023. Den røde linjen viser den månedlige sammenhengen mellom fullvaksinasjon (full vaccination) og overdødelighet (excess mortality), og den grønne viser den månedlige sammenhengen mellom boostervaksinasjon (booster vaccination) og overdødelighet.


Oppsummert viser studien at fullvaksinasjon i utgangspunktet beskyttet mot dødelighet, men deretter medførte boostervaksinasjon høyere dødelighet. Andre studier har argumentert for at hetebølger medførte økt dødelighet sommeren 2022 og at energipriser medførte økt dødelighet vinteren 2022-2023. Imidlertid viser denne studien at boostervaksinasjon medførte høyere dødelighet også i måneder hvor verken hetebølger eller energipriser var sannsynlige forklaringer.